• Corrige praeteritum, praesens rege,
  cerne futurum.

  Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето.

 • Ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent.

  Изходът на големите дела често зависи от дреболии.

 • Sero in periculis est consilium quaerere.

  В беда е вече късно да се търси съвет.

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere.
Справедливостта е в постоянната и твърда воля да се раздава всекиму своето.
Digesta I, 1   Corpus Iuris Civilis

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Стръмска и Петрова — Адвокатско дружество

Дружеството е учредено на 7 Юли 2005 година и е базирано в град Стара Загора. Предоставя юридически услуги за свои клиенти в различни региони на територията на Република България.

Екипът ни има утвърдени традиции в предоставянето на правни услуги и съвети и процесуално представителство на търговски дружества, неправителствени организации, административни структури и граждани, а също така и в посредничеството при решаване на спорове, посредством медиация или преговори.

Притежаваме богат опит в предоставянето на комплексно правно обслужване за бизнеса в различни сфери на икономиката — машиностроене, строителство, търговия, селско стопанство, хотелиерство, туристически, консултантски и банкови услуги и др. Наши клиенти са както големи корпоративни структури, публични компании и банки, така и малки семейни предприятия.

Законът за адвокатурата и правилата на Етичния кодекс на адвоката забраняват на адвокатите да обявяват имената на своите клиенти или да рекламират по друг начин своята дейност.

Съдържанието на тази интернет страница има за цел да предостави информация за професионалната дейност на Адвокатското дружество и да представи екипа, при спазване на ограниченията, следващи от посочените нормативни актове и от естеството на адвокатската професия.

Мирослава Стръмска,   Eлка Петрова.

 • Банкови сметки
  Уважаеми клиенти,
  Молим да имате предвид, че банкови преводи по сметките ни в Банка Пиреос могат да бъдат изпълнявани до 12,00 часа на обяд на 15.11.2019 година, след което, поради предстоящото обединение с Пощенска банка (Юробанк България АД), преводи няма да бъдат приемани и изпълнявани.

  Считано от 18.11.2019, можете да извършвате плащания към нас по новите ни сметки при Пощенска банка (Юробанк България АД):
  Разплащателна сметка:
  IBAN BG24BPBI81701604924583

  Клиентска сметка:
  IBAN BG16BPBI81701605029778

  РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
  Валидна до 12:00 на 15.11.2019 г.
  Банка Пиреос България АД
  PIRBBGSF
  BG64 PIRB 8085 1604 9245 83
  Банкова сметка за заплащане на предоставени правни услуги

  КЛИЕНТСКА СМЕТКА
  Валидна до 12:00 на 15.11.2019 г.
  Банка Пиреос България АД
  PIRBBGSF
  BG56 PIRB 8085 1605 0297 78
  Съгласно чл. 39 от Закона за адвокатурата: клиентската сметка е особен вид банкова сметка, по която могат да се превеждат суми за:
  • заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиента
  • заплащане на хонорари на лица, различни от адвокатското дружество
  • извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента съобразно сключения договор между клиента и адвокатското дружество
  • други цели, предвидени в договора между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента
Услуги
 • Дружествено право
  • учредяване и регистрация на търговски дружества
  • преобразувания – вливане, сливане, отделяне, промяна в правната форма
  • преструктуриране и придобивания
  • ликвидация
 • Търговски договори
  • съставяне и консултиране
  • представителство при преговори
 • Несъстоятелност
  • представителство на изпаднали в неплатежоспособност предприятия относно откриването и провеждането на производство по несъстоятелност
  • консултиране и анализ на предпоставките и последиците от несъстоятелността за дейността и статута на предприятието
  • представителство и консултиране за провеждане на производства по несъстоятелност за неплатежоспособни длъжници
 • Обществени поръчки
  • подготовка на и документации за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
  • консултиране на участие в процедури за възлагане на обществени поръчки
  • представителство за обжалване на решенията, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
 • Концесии
  • консултиране и подготовка на документация за сключване на концесионни договори
  • консултиране изпълнението и прекратяването на концесионни договори
  • представителство за решаване на спорове относно тяхното изпълнение и прекратяване
 • Вещно право
  • изследване и консултиране относно статута на недвижими имоти, на рисковете и възможностите относно тяхното придобиване
  • изготвяне на правни анализи
  • изследване и консултиране относно градоустройствения статут на недвижимите имоти
  • консултиране относно правните аспекти на строителството и проектирането
  • изготвяне на предварителни договори, нотариални актове за разпореждане с недвижими имоти, договори за доброволна делба, спогодби и др. относно придобиване и разпореждане с вещни права, договори за строителство и др.
  • представителство при преговори
  • представителство пред общинската и държавна администрация по въпроси свързани със собствеността, управлението и разпореждането с недвижими имоти и вещни права
  • процесуално представителство в административни производства по издаване и оспорване на актове относно статута на имотите, проектирането и строителството, процесуално представителство при съдебно обжалване на актове
 • Данъчно право
  • консултации и изготвяне на правни становища по данъчни казуси
  • процесуално представителство за обжалване на данъчно-ревизионни актове по административен и съдебен ред
 • Административно право
  • консултации и изготвяне на правни становища по различни въпроси свързани с прилагането на действащите в страната административни режими – разрешителни, лицензионни, регистрационни и др.
  • представителство и съдействие за подготвяне на необходимите документи за получаване на предвидени в законодателството разрешения, лицензии, регистрации и др. позволяващи извършването на определена търговска дейност
  • процесуално представителство за обжалване на откази на администрацията за издаване на необходими за дейността на търговците административни актове или услуги
  • процесуално представителство за оспорване на издадени актове и постановления за налагане на административни наказания и имуществени санкции за извършени административни нарушения
 • Банково право
  • консултации и представителство относно сключването на договори за банков кредит и други кредитни продукти (банкови гаранции, факторинг и т.н.)
  • анализи и консултации относно правния статут, надеждността и учредяването на различните видове обезпечения (ипотеки, реални и особени залози, поръчителство и др.)
  • процесуално представителство за събиране на вземания и реализация на дадените обезпечения
 • Застрахователно право
  • консултации относно сключването на договори за различни видове застрахователни услуги
  • представителство при преговори относно определяне и изплащане на застрахователни обезщетения
  • процесуално представителство в съдебни спорове за определяне и присъждане на застрахователни обезщетения
 • Събиране на вземания
  • представителство за доброволно уреждане на търговски спорове и събиране на вземания
  • консултиране и изготвяне на споразумения за отсрочване, разсрочване, преструктуриране и обезпечаване на дългове
  • представителство пред държавните и арбитражни съдилища за образуване и водене на искови производства за събиране на вземания
  • обезпечаване на вземания
  • представителство за образуване и водене на съдебно-изпълнителни дела
 • Трудово право
  • консултиране и правни становища относно всички въпроси по сключването, изпълнението и прекратяването на индивидуални трудови договори
  • изготвяне и консултиране на колективни трудови договори, правилници за вътрешния трудов ред и др. вътрешни актове на предприятието
  • договори и споразумения относно повишаване на квалификацията на работниците и служителите, относно опазване на търговските тайни на работодателя и др.
  • консултиране на преструктурирания и съкращения на персонала, както и на провеждането на масово уволнение
  • процесуално представителство по въпросите на трудовото законодателство
 • Семейно и наследствено право
  • консултиране и изготвяне на брачни договори за уреждане на имуществените отношения между съпрузи, както по време, така и при прекратяването на брака, по начин, избран от двамата съпрузи
  • консултиране и процесуално представителство относно прекратяване на брака и уреждане на имуществените последици от прекратяването му
  • консултиране на приемане и отказ от наследство
  • изготвяне на завещания
  • консултиране и процесуално представителство за доброволна или съдебна делба на наследствени имущества
 • Процесуално представителство и арбитраж
  • представителство и съдействие в преговори за извънсъдебно разрешаване на правни спорове, включително чрез медиация
  • представителство по административни, граждански и търговски дела пред всички съдебни и арбитражни институции, включително предоставяне на оценка за рисковете при всеки конкретен спор
  • представителство за обезпечаване изпълнението на съдебните/арбитражни решения, както и за обезпечаване събирането на доказателства
  • представителство и съдействие при изпълнение на влезли в сила съдебни/ арбитражни решения или заповеди за изпълнение
 • Наказателно право и процес
  • съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство
  • съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред
  • защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
  • дела за реабилитация на осъдени лица
Екип
M.stramska
Мирослава Стръмска
Адвокат, съдружник и управител
 • +359 88 87 73 162
 • m.stramska@stramska-petrova.com

  • Магистър по право
  • Практикува в областта на търговското, гражданското и административното право и процес
  • Медиатор
  • Практикуващ синдик и правен консултант по въпросите на несъстоятелността


E.petrova
Елка Петрова
Адвокат, съдружник и управител
 • +359 88 86 10 938
 • e.petrova@stramska-petrova.com

  • Магистър по право
  • Практикува в областта на търговското, гражданското, данъчното и административното право и процес
  • Медиатор
  • Практикуващ синдик и правен консултант по въпросите на несъстоятелността


H.belcheva
Христина Белчева - Бодурова
Адвокат
 • +359 88 600 44 85
 • h.belcheva@stramska-petrova.com

  • Магистър по право
  • Практикува в областта на търговското, гражданското и наказателното право и процес


I.zhecheva
Ирена Жечева
Адвокатски сътрудник
 • +359 88 600 44 68
 • office@stramska-petrova.comZ.peykova
Златина Пейкова
Адвокатски сътрудник
 • +359 88 600 55 49
 • office@stramska-petrova.comG.kapitanova
Галина Стефанова
Адвокатски сътрудник
 • +359 42 620 152
 • office@stramska-petrova.com


КОНТАКТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Използването на тази форма за контакти по никакъв начин не образува и не представлява отношения адвокат — клиент. Стръмска и Петрова — Адвокатско дружество не носи отговорност за конфиденциална информация, изпратена през формата.
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ

Стръмска и Петрова — Адвокатско дружество

ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6

6000 Стара Загора

България

+359 42 620 152

+359 42 638 581

office@stramska-petrova.com

РАБОТНИ ДНИ

Понеделник 8:00 — 17:00

Вторник 8:00 — 17:00

Сряда 8:00 — 17:00

Четвъртък 8:00 — 17:00

Петък 8:00 — 17:00